Condicions general d’ús

El present document regula les condicions generals d’ús del web de l’Associació Pro-disminuïts Psìquics Sant Adrià.

1.- Compromís de l’usuari. L’usuari de assa.com es compromet a utilitzar el web respectant la Llei, moral, bons costums i ordre públic, i evitant qualsevol actuació il·lícita o lesiva de drets o interessos de tercers. L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats del seu incompliment de la llei o de les condicions generals d’ús recollides en aquest document.

2.- Caràcter merament informatiu i divulgatiu del web. El contingut i la informació d’aquest web és merament de caràcter informatiu i divulgatiu, i no constitueix assessorament ni diagnòstic mèdic de cap tipus.

3.- Protecció de dades de caràcter personal.

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), informem que:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Associació Pro-disminuïts Psìquics Sant Adrià, G08440307 , amb seu al carrer Trajana, 1. 08930 – Sant Adrià de Besòs.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: a8025228@xtec.com

Per a què es recopilen dades personals?

La finalitat del tractament és la gestió de les dades de les persones per tal de mantener el vincle amb la nostra institució, als efectes volguts: ser donant econòmic i/o rebre información periòdicament de la nostra activitat.

Quines dades personals es tracten?

Les categories de dades de les que es disposa de la persona interessada són: personals i/o bancaris.

Com es tracten les dades personals?

La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona, el qual pot ser revocat en tot moment. Les dades es conservaran tot el temps en que duri aquest consentiment.

L’Associació Pro-disminuïts Psìquics Sant Adrià garanteix que totes les dades personals sota la seva responsabilitat es tracten d’acord amb el RGPD:

 • Tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat.
 • Recollits amb fins determinats, explícits i legítims.
 • Tractats de manera adequada, pertinent i limitada al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.
 • Exactes i actualitzades.
 • Mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats, mai per a cap altre propòsit que no sigui amb la finalitat de mantenir el vincle amb la nostra institució.
 • Tractats de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

On s’emmagatzemen les dades personals?

Les dades s’emmagatzemen a una base de dades electrònica ubicada a Espanya. La base de dades està protegida per mesures que garanteixen la seguretat i una estricta política de control d’accés.

En cap cas s’enviaran a tercers o es faran transferències internacionals de les dades.

Qui té accés a les meves dades personals?

Les dades només seran accessibles/destinades a les persones i/o departaments de l’Entitat que ho requereixin per dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball.

Quins són els meus drets com a interessat/ada?

L’interessat té dret a la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

 • Confirmació de si les dades relacionades amb ell o ella estan sent tractats.
 • Informació sobre els propòsits de les operacions de tractament, les categories de dades en qüestió i els destinataris o categories de destinataris als que es divulguen les dades.
 • Comunicació de les dades que estan en tractament.

L’interessat té els drets següents:

 • Accés a la informació sobre les seves dades personals tractades.
 • Rectificació de dades personals inexactes o incompletes.
 • Retirar el consentiment de tal manera que les dades personals ja no estiguin disponibles per al seu tractament.
 • Sol·licitar que les seves dades personals siguin esborrats per complet de la base de dades de l’Associació Pro-disminuïts Psìquics Sant Adrià.
 • Qualsevol altre dret atorgat a l’interessat pel que fa a les seves dades personals, segons la seva legislació local respectiva.

Si com a interessat desitja exercir algun dels drets enumerats anteriorment, si us plau enviï un correu electrònic a a8025228@xtec.com o bé mitjançant la següent adreça postal: Trajana, 1. 08930 – Sant Adrià de Besòs

La persona interessada pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

4.- Propietat intel·lectual i industrial. El contingut, com també el disseny i codi informàtic, d’aquest web està protegit per drets de propietat intel·lectual, que són titularitat de l’Associació Pro-disminuïts Psìquics Sant Adrià.. L’usuari pot visualitzar, descarregar i reproduir el contingut del web, únicament per al seu ús personal i no comercial. Queden prohibides la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de part o de la totalitat del contingut del web, sense la prèvia autorització de l’Associació Pro-disminuïts Psìquics Sant Adrià.. Queda prohibit l’ús del nom Associació Pro-disminuïts Psìquics Sant Adrià., sense la prèvia autorització de la Fundació.

5.- Contingut i enllaços. L’Associació Pro-disminuïts Psìquics Sant Adrià. no garantitza l’accés continu als continguts de la seva pàgina Web, ni l’absència de virus i/o altres components nocius en el website o en els seus servidors, ni tampoc la seva correcta visualització o descàrrega.

L’Associació Pro-disminuïts Psìquics Sant Adrià. no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis produïts per interferències, interrupcions o desconnexions en el sistema que siguin aliens al seu control ni tampoc de possibles danys provocats en el sistema informàtic de l’usuari (hardware i software) com a conseqüència de l’accés al website. Per tant, l’accés a la nostra pàgina Web i la navegació per la mateixa es fa sota la responsabilitat de l’usuari. L’Associació Pro-disminuïts Psìquics Sant Adrià. no assumeix cap mena de responsabilitat pels continguts dels enllaços de tercers als que es faci referència al Web.

L’existència en el present web de l’Associació Pro-disminuïts Psìquics Sant Adrià. d’enllaços a altres llocs web no presuposa cap tipus de relació entre l’Associació Pro-disminuïts Psìquics Sant Adrià. i el propietari d’aquests llocs web. La Fundació no permet cap forma de publicitat externa en la seva pàgina web. No rebem diners per espais d’anuncis publicitaris en la nostra pàgina web.

6.- Exempció de responsabilitat per les declaracions i conductes dels usuaris. L’Associació Pro-disminuïts Psìquics Sant Adrià. no assumeix cap responsabilitat en relació amb els continguts i la informació subministrada pels usuaris del web, i en concret, per les declaracions que es facin als fors de discussió que es posen a disposició dels usuaris. La Fundació no es fa responsable de les possibles reclamacions derivades de les afirmacions o de la conducta dels usuaris en el marc d’aquest lloc web.

L’Associació Pro-disminuïts Psìquics Sant Adrià. no controla ni aprova els continguts i afirmacions fetes pels usuaris del web, i queda exempta de qualsevol responsabilitat per infracció de la legalitat, moralitat, bons costums o ordre públic, o per la lesió de drets de tercers, que es pugui derivar dels continguts i afirmacions fetes pels usuaris del web.

En el supòsit que qualsevol titular de drets consideri que algun dels continguts del web pugui constituir violació de drets de propietat intel·lectual o industrial, o infracció de qualsevol dret o interès legítim, pot notificar a l’Associació Pro-disminuïts Psìquics Sant Adrià. a a8025228@xtec.com, trucant al telèfon gratuït 934 621 813 o indicant a l’adreça c/Trajana, 1. 08930 – Sant Adrià de Besòs, l’existència de la suposada infracció, indicant el seu nom, adreça, telèfon i correu electrònic, la titularitat del dret o interès legítim suposadament infringit, com també la identificació i localització concreta (dins del web) del contingut suposadament infractor.

L’ús d’aquest web i de la informació que hi és continguda, suposa el coneixement i l’acceptació de les condicions generals d’ús aquí recollides.

l’Associació Pro-disminuïts Psìquics Sant Adrià, es reserva el dret a modificar i/o actualitzar els termes i condicions establerts en aquest Web així com els seus continguts. De manera que la vigència temporal d’aquestes condicions quedarà limitada al temps de la seva exposició. Qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestas condicions d’ús serà regida per la Llei Espanyola, sent els jutjats i tribunals de Barcelona els únics competents per conèixer la matèria. Si alguna de les estipulacions en contenció en aquestes condicions d’ús és declarada il·legal, nul·la o inaplicable per decisió judicial, la resta de les estipulacions seguiran en vigor i efecte.