Educació

Qui som

L’escola

L´Escola d’Educació Especial Ntra. Sra. de la Esperanza és un centre privat i concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El nostre centre es va crear l’any 1970 a Sant Adrià de Besòs per la iniciativa d’un grup de famílies que tenien fills i filles amb diversitat funcional i que tot just acabaven de constituir l’associació ASSA, que és la titular del centre.

Els alumnes

El centre té capacitat per a 40 alumnes. Els nostres alumnes són nois i noies amb diversitat funcional i del desenvolupament, de 12 a 20 anys d’edat.

Veïns de la pròpia localitat, així com també de les poblacions veïnes: Badalona, i Santa Coloma de Gramenet. Són alumnes que han estat escolaritzats en centres ordinaris de primària i, en haver de fer el canvi a l’ESO, o bé després d’un 1r. Cicle a l’institut, es valora la conveniència d’escolaritzar-los en un Centre d’Educació Especial.


L’equip pedagògic

Actualment l’equip pedagògic està format per 12 persones:

 • 6 professors de pedagogia terapèutica.
 • 4 educadors.
 • 2 tècniques: la fisioterapeuta i la psicòloga.

 

Que volem

Formar persones que siguin:

– Responsables,

– Autònomes tant en l’àmbit personal com social,

– Actives en l’organització i funcionament de la seva llar,

– Participatives en la comunitat i,

– Ocupades en una activitat laboral que els permeti sentir-se satisfetes de si mateixes.

Treballem per a que els nostres alumnes siguin en el futur unes persones plenament integrades a la societat. Volem que assoleixin el màxim grau de competència per a desenvolupar el seu projecte de vida i que aquest sigui de la màxima qualitat possible.

Que fem

Al nostre centre els alumnes:

– Aprenen a resoldre situacions de la vida quotidiana dins el seu àmbit domèstic i comunitari.

– Treballen les habilitats socials i comunicatives.

– Milloren les habilitats manipulatives que els han de facilitar la inserció laboral en finalitzar l’etapa escolar.

– Assoleixen hàbits d’autonomia personal, social i laboral.

– Aprenen a gestionar les seves emocions i a autoregular la conducta per aconseguir la plena integració i acceptació social.

Com ho fem

Els estudis

PROJECTES
APSCProjectes:

Aliments Solidaris
Retolant l’hort
Fem caixa
Gran recapte
Som responsables
Calçots a l’hort

ÀMBIT
LABORAL


Laboral:

Agència de viatges
Bugaderia
Ceràmica
Fusteria
Jardineria
Inserció laboral
Ràdio

ÀMBIT
COMUNITARIComunitari:
Consum responsable
Transport
Documents oficials
Oci i cultura

ÀMBIT
PERSONALMatèries:
Tutoria
Higiene i salut
Sexualitat
Educació Física

ÀMBIT
COMUNICATIUMatèries:

Competència digital
Competència lingüística

ÀMBIT
DÒMESTICMatèries:
Cuina
Tasques de la llar


El nostre Projecte Curricular és una adaptació del currículum de l’E.S.O. Sobre aquesta base hem fet les modificacions necessàries per tal d’adaptar-lo a les necessitats funcionals de la vida quotidiana dels nostres alumnes. La nostra escola és un centre que està obert al seu entorn i una part important de la formació s’adquireix fora de l’edifici. Els nostres alumnes, sovint han de desenvolupar les activitats d’aprenentatge en els entorns reals. Per això és habitual trobar-los realitzant compres, fent gestions en organismes oficials o utilitzant els diferents transports públics.

El currículum s’estructura a partir de 4 eixos:

 • L’acció tutorial,
 • La competència comunicativa,
 • Les àrees transversals i
 • Altres activitats pedagògiques.
 • L’horari lectiu es fa en jornada continuada de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres.
 • Els alumnes están distribuits en 5 classes segons la seva edat i procés maduratiu.
 • Cada clase està formada per 7-9 alumnes i 2 docents que comparteixen la tutoria.
 • L’agrupament dels alumnes és flexible: una clase es pot desdoblar per fer atencions més individualitzades, o bé es poden ajuntar grups per a fer activitats com l’esport, la natació, xerrades o sortides.
 • També es fan atencions individualitzades de tutoria, de suport i seguiment psicològic si són necessàries i de la fisioterapeuta.

Els/les alumnes es matriculen al nostre centre quan han de fer el pas de Primària a Secundària.

El procediment d’escolarització  es duu a terme d’acord amb el que disposa el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.  

Per a l’escolarització d’un alumne o alumna cal:

1.-  L’avaluació psicopedagògica per part de l’EAP  i la proposta d’escolarització al nostre centre d’educació especial.

 2.- L’acceptació de les famílies o tutors legals de la proposta d’escolarització feta per l’EAP.


Documents del centre

 • Projecte Educatiu de Centre (PEC)
 • Projecte Lingüístic de Centre (PLC)
 • Normes Organitzatives de Funcionament (NOFC)
 • Currículum transversal de Centre (CTC)

Aquests documents estan a la seva disposició a la secretaria del centre.


Projectes APSC

L’aprenentatge servei comunitari és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat. Els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn.

 • El servei és una resposta a les necessitats reals i sentides de la comunitat i permet posar en pràctica els aprenentatges realitzats.
 • Beneficia tant a les persones que presten el servei com als seus destinataris.
 • És una metodologia activa, centrada en l’alumne i basada en:
  • l’experiència i la participació activa: S’aprèn fent.
  • la cooperació: els alumnes treballen en equip a la classe, cooperen amb les entitats socials i amb les persones destinatàries del servei
  • la reflexió sobre el que s’aprèn i el que es fa, cosa que dona sentit a l’experiència.

Aquesta manera d’aprendre permet assolir coneixements i competències per a la vida que impliquen diferents aspectes de la formació humana:

 • Incideix en l’aprenentatge de continguts intel·lectuals, afectius i de comportament
 • Desenvolupa competències aplicables a diversos àmbits vitals
 • Fomenta el pensament crític i la responsabilitat cívica
 • Transmet valors i virtuts que contribueixen al desenvolupament personal i la ciutadania i
 • Contribueix a millorar l’entorn social, així com les institucions implicades en el projecte.

ESCOLA NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA
Via Trajana, 1.
08930- Sant Adrià de Besòs
T. 934621813
a8025228@xtec.com