Inserció laboral

Qui som?

El servei d’orientació laboral neix per la necessitat de garantir una continuïtat en el desenvolupament de les persones amb diversitat funcional que han finalitzat l’etapa escolar i que s’enfronten per primer cop a les dificultats del mon laboral.

Què volem?

Oferir als joves usuaris l’acompanyament durant el procés de recerca d’un lloc de treball.

Què fem?

Acompanyem a usuaris amb diversitat funcional en el seu procés de preparació i posterior contractació laboral a empreses ordinàries.

• Aplicar un programa basat en la millora cognitiva, l’autonomia personal, el desenvolupaments de les habilitats socials i comunicatives, i l’adquisició d’hàbits laborals.

• Crear i mantenir la cartera d’empreses col.laboradores.

• Assessorar-les sobre la normativa vigent, referent a la contracctació a persones amb diversitat funcional.

• Acompanyar als joves amb diversitat funcional en el seu  procés d’entrenament .

• Assessorar tècnica i laboralment a les empreses,i als joves treballadors en l’adaptació al lloc de práctiques.

• Cercar un lloc de treball adequat  per a cada usuari, fent servir instruments de valoració especialitzats.

• Oferir un supor individualitzat a l’usuari i a l’empresa contractant, durant el periode d’adaptació.

• Valorar sistemàticament el rendiment i el grau d’adaptació del treballador a l’empresa.

Com ho fem

Portant a terme un suport individualitzat a l’usuari i a les empreses col.laboradores, mitjançant la figura de l’assessor laboral, durant el període d’adaptació al lloc de treball.