L’associació

Som una entitat sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix

  • La Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
  • La Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació
  • Els estatuts de l’entitat.

Formem part de la Federació DINCAT i treballem per millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones amb diversitat funcional o del desenvolupament.

Valors

Inclusió. La vida viscuda en soledat perd el seu sentit essencial. La interacció socialentre totes les persones, amb independència de les circumstàncies personals de cadascú, és allò que permet i promou la inclusió social, construeix una societat justa i solidària, i dóna sentit a la vida.

Participació. Valorem la diversitat com una riquesa de la societat. Les persones amb diversitat funcional o del desenvolupament i les seves famílies han de poder
participar socialment, sentir que en formen part del conjunt de la societat, tenir accés als serveis públics i privats igual que la resta de ciutadans, assumir els seus deures i exercir tots els drets sense discriminació de cap tipus.

Autodeterminació. Considerem que les persones amb diversitat funcional han de participar activament en el desenvolupament del seu projecte de vida, aportant els seus valors i les seves eleccions i han de poder comptar amb els suports necessaris per assolir els seus objectius.

Formació. Totes les persones tenen dret a l’educació i a la formació, pilars bàsics per al seu desenvolupament personal, social i laboral. Les persones amb diversitat funcional han de poder formar-se i, posteriorment, incorporar-se al món laboral en l’entorn menys restrictiu que sigui possible.

Eficiència i transparència. Assumim el compromís de fer una gestió econòmica eficaç i transparent dels recursos que disposem i auditem anualment els nostres
balanços i el compte de resultats per donar-hi fe.

Qualitat de servei. La voluntat d’oferir un servei de qualitat queda palesa en la gestió que fem. Sotmetem els nostres serveis a avaluacions regulars per mantenir la seva adequació a les realitats canviants de la societat i de les persones que atenem. L’Administració Pública valida la qualitat dels nostres serveis en avaluacions periòdiques.

Compromís i responsabilitat. El gran capital amb que compta l’associació és el seu equip humà. Treballem amb un equip de professionals i voluntaris compromesos amb la nostra missió i amb els nostres objectius i valors. Afavorim la formació continua de cada membre de l’equip i funcionem amb un model organitzatiu basat en la
responsabilitat individual i la comunicació, que entenem que són factors que repercuteixen en la satisfacció personal dels membres de l’equip.